MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Sarmat Evcil Hayvan ve Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş(“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tüzel kişiye ait bilgiler kişisel veri niteliğini taşımadığından 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Sarmat Evcil Hayvan ve Ürünleri San. Ve Tic. A.Ştarafından yapılmaktadır.

Adres                          :Evka 3 Mahallesi 129/4 Sokak No: 34b/ Bornova İzmir, Abdurrahman Gazi Mahallesi Alparslan Cad. Saray İş Merkezi No:11 Samandıra/İstanbul

Telefon                       :+2165613933

E posta                        :sarmat@sarmat-tr.com

Ticaret Sicil No          : 15501 / 248595-5

MERSİS No               : 0751 0884 4920 0001

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik No/Vergi No

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim: Telefon Numarası, E Posta Adresi, Adres, Kurumsal İletişim Bilgileri

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans: Banka Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem: Müşteri Numarası, Talep/Sipariş Bilgisi, Fatura/Senet/Çek/Dekont Bilgileri

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Pazarlama Bilgileri: Alışveriş Geçmişi Bilgileri,

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 

Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sözleşmeler, alenileşmiş veriler, kartvizitler, cari hesap formları aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),

•Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

· Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,

· Noter kanalıyla gönderebilir,

· Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak sarmat@sarmat-tr.com adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Ad Soy Ad:

İmza: